Bảo đảm lộ trình triển khai Đề án 06

25-09-2023, 06:47

Chính phủ vừa có văn bản yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, triển khai các nhiệm vụ chậm tiến độ theo đánh giá của Bộ Công an, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ đối với các nhiệm vụ không bảo đảm lộ trình triển khai Đề án 06.

Xem thêm