Biên giới vững mạnh từ thế trận lòng dân

02-05-2023, 09:03

"Ở đâu có đường biên, cột mốc... ở đó có quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ". Với phương châm đó, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hiện nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Xem thêm