Chính sách giảm nghèo bền vững thực thi hiệu quả

21-04-2022, 11:15

Thực hiện chính sách giảm nghèo là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người nghèo, góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa nông thông và thành thị, giữa các vùng, các dân tộc và các nhóm dân cư. Đây là mục tiêu quan trọng và thể hiện đậm nét trong các văn kiện của Đảng. Nỗ lực, bền bỉ đó đã giúp Việt Nam trở thành điểm sáng về giảm nghèo được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Ghi nhận của Truyền hình Thông tấn - VNews.

Địa phương

Xã hội

Kinh tế

Xem thêm