Chờ hướng dẫn chi tiết việc thu hồi đất trong Luật đất đai sửa đổi

26-02-2024, 18:23

Luật đất đai sửa đổi đã liệt kê chi tiết 31 trường hợp thu hồi đất để phát triển KTXH vì lợi ích quốc gia công cộng. Điều này sẽ khắc phục được tình trạng thu hồi đất tràn lan, sai mục đích, dẫn đến khiếu kiện kéo dài. Hiện, các nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai sửa đổi đang được soạn thảo, lấy ý kiến. Các địa phương, chủ đầu tư, người dân đều mong muốn các nghị định này sẽ hướng dẫn chi tiết, đặc biệt nội dung về thu hồi và trình tự thu hồi đất sẽ thống nhất, dễ hiểu, dễ triển khai.

Chính trị

Nhà nước

Xã hội

Xem thêm