Không còn lạm phát giấy khen

29-05-2024, 07:01

Không phân biệt môn chính, môn phụ mà đều được đánh giá công bằng như nhau, cùng với đó là không còn hiện tượng học sinh đạt xuất sắc một môn học… vì thế việc khen thưởng theo thông tư 27 được triển khai sau 4 năm đang mang lại tín hiệu tích cực trong đánh giá cuối năm. Và hiện tượng phổ cập học sinh giỏi hay mưa giấy khen cũng không còn phổ biến.

Xem thêm