Không dừng ở thứ hạng về đổi mới sáng tạo

15-04-2024, 07:43

Chính thức triển khai từ năm 2023, Bộ chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương do Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai đã xếp hạng các địa phượng dựa trên đầu vào và đầu ra đổi mới sáng tạo với nhiều chỉ số thành phần. Đây là căn cứ rất có ý nghĩa để các địa phương nhìn ra những điểm mạnh điểm yếu, từ đó nỗ lực đưa ra định hướng, giải pháp phù hợp cho việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương mình dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Xem thêm