Kỳ vọng cú huých từ Luật khám bệnh, chữa bệnh

09-02-2023, 06:55

Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua và Quyền Chủ tịch nước đã có lệnh công bố ban hành được đánh giá là đã có nhiều cập nhật phù hợp với thực tiễn, tạo cơ hội, hành lang pháp lý phù hợp, "mở lối" cho việc tự chủ.

Xem thêm