Lễ hội truyền thống trước yêu cầu “xanh hơn”

26-02-2024, 06:31

Tại nhiều nước, các lễ hội truyền thống ngày càng được tổ chức với quy mô lớn, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân địa phương và du khách. Nhưng một thách thức đặt ra với các lễ hội hiện nay chính là những tác động tiêu cực đến môi trường. Truyền thống cần phải được gìn giữ, nhưng môi trường cũng là giá trị nhất định phải bảo vệ.

Xem thêm