Nam Định hướng tới khai thác thủy sản bền vững

03-05-2024, 08:26

Dưới tác động của thời tiết và nhiều nguyên nhân khách quan, việc nuôi trồng và khai thác nguồn lợi thủy sản đang trở nên khó khăn. Tại Nam Định, nhằm phát triển ngành thủy sản bền vững, tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng và xã hội về bảo tồn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, thúc đẩy tăng trưởng xanh, nâng cao đời sống và sinh kế cho người dân.

S Việt Nam

Nam Định

Địa phương

Kinh tế

Xem thêm