Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu về tổ chức xây dựng Đảng

14-06-2024, 21:22

Ngày 14/6, tại thành phố Tam Kỳ, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Hội thảo Khoa học “Công tác tham mưu trên lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước - Thực trạng và giải pháp”.

S Việt Nam

Quảng Nam

Chính trị

Địa phương

Xem thêm