Giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia tại Quảng Nam đạt thấp

08-06-2024, 17:35

Ba chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn Quảng Nam được kỳ vọng sẽ tạo ra sức bật lớn trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo sinh kế, giảm nghèo bền vững cho đồng bào. Tuy nhiên vì nhiều ý do, cả 3 chương trình đáng kỳ vọng này đều gặp nhiều vướng mắc, khiến tỷ lệ giải ngân đạt rất thấp.

S Việt Nam

Quảng Nam

Kinh tế

Xem thêm