Quảng Nam phát triển công nghiệp Dược liệu - Mỹ phẩm

16-05-2024, 21:43

Trong khuôn khổ “Tuần lễ khởi nghiệp sáng tạo lần thứ Năm - Techfest Quảng Nam 2024, sáng 16/5, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức Diễn đàn “Dược liệu và mỹ phẩm việt Nam lần thứ 2”.

S Việt Nam

Quảng Nam

Địa phương

Xã hội

Xem thêm