Ổn định cuộc sống cho đồng bào vùng tâm điểm sạt lở núi Nam Trà My

16-05-2024, 18:05

Cùng với Phước Sơn, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam được xem là vùng tâm điểm sạt lở núi trong nhiều năm qua. Để ổn định chỗ ở cho đồng bào, địa phương đã lồng ghép nguồn vốn từ nhiều chương trình khác nhau, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số để đầu tư xây dựng các khu tái định cư tập trung, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác sắp xếp dân cư, ổn định cuộc sống và tạo sinh kế cho người dân.

S Việt Nam

Quảng Nam

Địa phương

Xã hội

Xem thêm