Ông Trần Thanh Mẫn được bầu làm Chủ tịch Quốc hội

20-05-2024, 15:55

Chiều 20/5, sau khi được Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội khoá XV, ông Trần Thanh Mẫn tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chính trị

Nhà nước

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV

Trần Thanh Mẫn

Xem thêm