Phát triển công nghiệp văn hóa từ tài nguyên di sản

11-11-2023, 06:41

Di sản văn hóa là nguồn vốn, là tài nguyên, là chất liệu, đề tài, là nguồn cảm hứng và chủ thể… cho các ngành công nghiệp văn hóa. Dựa vào vốn di sản văn hóa để phát triển công nghiệp văn hóa bền vững là một tất yếu. Dù đã và đang có những dấu ấn bước đầu, song để khai phá những “mỏ vàng” di sản vẫn cần những cú hích mạnh mẽ hơn.

Văn hóa - Giải trí

Giá trị Việt

Du lịch

Xem thêm