Quảng Ninh bảo tồn và phát huy di sản diễn xướng Then

11-05-2024, 20:24

Tại huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh mới diễn ra hội thảo khoa học bảo tồn và phát huy di sản diễn xướng Then trong bối cảnh phát triển du lịch cộng đồng. Hội thảo nhằm nghiên cứu định vị Then Tày Bình Liêu trong dòng chảy văn hóa Việt Nam nói chung, trong không gian văn hóa Then và văn hóa Tày - Thái nói riêng. Đồng thời đề xuất các giải pháp bảo tồn, phát huy di sản diễn xường Then.

S Việt Nam

Quảng Ninh

Văn hóa - Giải trí

Giá trị Việt

Xem thêm