Sơn La phát triển nông nghiệp theo hướng chuyên canh

18-06-2024, 21:54

Triển khai Nghị quyết 19 của Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, thời gian qua, tỉnh Sơn La đã đẩy mạnh vận động người dân tái cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hình thành các vùng sản xuất tập trung, mang tính tuần hoàn. Từ đó, từng bước phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị.

S Việt Nam

Sơn La

Kinh tế

Xem thêm