Tăng cường tuyền thông dự thảo chính sách cho người Việt ở nước ngoài

15-11-2022, 16:55

Việc thông tin truyền thông cho người Việt Nam ở nước ngoài các chính sách, quan điểm của Đảng, pháp luật thực định của Nhà nước cũng như các dự thảo chính sách pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài góp phần quan trọng giúp đồng bào ở nước ngoài hiểu rõ, hiểu đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đây là ý kiến được đưa ra tại hội thảo tăng cường truyền thông dự thảo chính sách, pháp luật cho người Việt Nam ở nước ngoài diễn ra chiều nay do Vụ phổ biến và giáo dục pháp luật, Bộ Tư Pháp và Tạp chí Vietnam law and legal forum (tạp chí luật Việt Nam và diễn đàn pháp lý), Thông tấn xã Việt Nam tổ chức.

Xem thêm