Thanh Hóa đầu tư cho nước sạch, cải thiện chất lượng sống tại miền núi

21-03-2024, 21:33

Thanh Hóa hiện có 540 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn, trong đó chỉ có 36 công trình có chất lượng nước đạt quy chuẩn theo quy định của Bộ Y tế. Còn lại hơn 500 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung chủ yếu ở các huyện miền núi là các công trình cấp nước tự chảy có quy mô cấp nước cho thôn/bản, kỹ thuật đơn giản, chất lượng nước chỉ đảm bảo hợp vệ sinh… Thực tế này ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân và quá trình xây dựng nông thôn mới ở các địa phương.

S Việt Nam

Thanh Hóa

Xã hội

Đời sống

Xem thêm