Thanh Hoá tăng cường quản lý hoạt động tận thu đất san lấp

11-05-2024, 13:06

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hoá, trên địa bàn tỉnh có 18 điểm tận thu khoáng sản được tỉnh chấp thuận để phục vụ cho các dự án trọng điểm của tỉnh. Thời gian qua, các cấp, ngành từ tỉnh đến cơ sở đã tăng cường công tác quản lý nhà nước, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, xử phạt… từng bước đưa hoạt động khai thác khoáng sản theo đúng quy định pháp luật. Qua đó, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

S Việt Nam

Thanh Hóa

Xã hội

Kinh tế

Xem thêm