Tiếp nhận các cơ quan, đơn vị về Quân đoàn 12

30-11-2023, 09:59

Bộ Quốc phòng vừa tổ chức tiếp nhận nguyên trạng các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đoàn 1, Quân đoàn 2 và Phân viện 5 – thuộc Bệnh viện 7, Quân khu 3 về Quân đoàn 12. Đây là quân đoàn “tinh, gọn, mạnh” đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Xem thêm