Tuyên Quang phát triển mô hình trồng rừng gỗ lớn

14-06-2024, 17:52

Tuyên Quang là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về độ che phủ của rừng, với tỷ lệ trên 65%. Phát huy thế mạnh này, chính quyền địa phương, đã triển khai nhiều chính sách, cơ chế phù hợp để phát triển kinh tế lâm nghiệp, trong đó, trồng rừng gỗ lớn là một giải pháp căn bản.

S Việt Nam

Tuyên Quang

Môi trường – Công nghệ

Môi trường

Xem thêm