Vượt qua rào cản, phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số vươn lên phát triển

10-11-2023, 17:12

Tại huyện nghèo Ia Pa, tỉnh Gia Lai, nơi còn lưu giữ nhiều tập tục lạc hậu của người Jrai và Bahnar, phụ nữ và trẻ em gặp nhiều khó khăn do định kiến giới, gánh nặng kép vì hủ tục lạc hậu. Tuy nhiên, được sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước thông qua Dự án thành phấn số 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, nhiều phụ nữ, trẻ em nơi đây đã thay đổi suy nghĩ, hành động, khẳng định được vai trò trong phát triển cộng đồng và xây dựng đất nước.

S Việt Nam

Gia Lai

Xã hội

Xem thêm