Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai vẫn gặp nhiều khó khăn

09-04-2024, 11:43

Một trong những điểm nổi bật của Luật đất đai 2024 là xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai nhằm số hóa đồng bộ, sẽ mang lại nhiều tiện ích, nâng cao hiệu quả quản lý, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính… Tuy nhiên, việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai sẽ gặp nhiều khó khăn.

Xem thêm