Biên giới ở lòng dân

14-05-2023, 21:15

Xuất phát từ yêu cầu công tác, trong những năm qua, bộ đội biên phòng đã tăng cường tạo nguồn nhân lực cán bộ, chiến sỹ biên phòng là người dân tộc thiểu số. Và chính những cán bộ biên phòng này lại được tăng cường về các địa bàn có nhiều người dân tộc thiểu số. Tại đây họ chính là cầu nối gắn kết chặt chẽ giữa bộ đội biên phòng với đồng bào dân tộc trên tuyến biên giới bằng việc đưa chủ trương, chính sách đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân, giúp dân phát triển kinh tế, chăm lo đời sống cho người dân địa phương.

S Việt Nam

Điện Biên

Quốc phòng - An ninh

Xã hội

Đời sống

Xem thêm