Cần sớm có thêm những chính sách hỗ trợ già làng, người có uy tín

28-05-2024, 06:57

Nghệ An có hơn 400km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào trải dài trên 6 huyện. Là địa bàn phức tạp về tình hình an ninh biên giới tuy nhiên, những năm qua, nhờ sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa các cấp, ngành, đặc biệt là đã tranh thủ, phát huy được vai trò đóng góp của những già làng, trưởng bản, người có uy tín trong công tác tuyên truyền vận động mà an ninh vùng biên được đảm bảo, đời sống kinh tế xã hội của đồng bào ngày càng nâng cao. Phản ánh của phóng viên Truyền hình thông tấn.

S Việt Nam

Nghệ An

Xã hội

Xem thêm