Chung sức xây dựng nông thôn mới theo hướng thông minh, hiện đại

04-05-2024, 08:20

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại Tây Ninh đang ngày càng đổi mới, đi vào chiều sâu. Tỉnh xác định mục tiêu xây dựng nông thôn mới phải gắn liền với thay đổi bộ mặt nông thôn, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

S Việt Nam

Tây Ninh

Xã hội

Đời sống

Xem thêm