Đảm bảo hành lang an toàn lưới điện Dự án đường dây 500kV mạch 3

11-06-2024, 13:12

Với tinh thần quyết tâm cao, đưa dự án đường dây 500kV mạch 3 về đích đúng tiến độ, đến nay, tại Thái Bình, đơn vị thi công đã dựng cột xong 54 trong tổng số 107 vị trí; đang dựng cột 38 vị trí và đang vận chuyển cột vào móng ở 15 vị trí; còn 13/47 khoảng néo cần phải giải phóng mặt bằng do liên quan đến đất ở, nhà ở và cây trên đất.

S Việt Nam

Thái Bình

Kinh tế

Xem thêm