Động lực tạo khởi sắc cho thi truờng bất động sản Viêt Nam

19-04-2024, 11:03

Luật đất đai (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua tháng 1 năm nay được xem là bước đột phá trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai. Một trong 5 nhóm nội dung thay đổi lớn tại Luật Đất đai lần này là nhóm mở rộng quyền sử dụng đất đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài và người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Xem thêm