Gấp rút thi công đường dây 500Kv mạch 3

06-05-2024, 08:57

Đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối vẫn đang gấp rút thi công với mục tiêu hoàn thành trong tháng 6/2024 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Xem thêm