Hà Giang nâng cao chất lượng hệ thống y tế cơ sở

20-05-2024, 22:44

Nhằm đảm bảo cho mọi người dân đều có khả năng tiếp cận với các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe có chất lượng ngay tại cơ sở. Những năm qua, mạng lưới y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã và đang được củng cố, hoàn thiện. Qua đó, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

S Việt Nam

Hà Giang

Y tế

Xem thêm