Hạn chế tăng giá thuốc qua mỗi khâu trung gian

18-06-2024, 21:09

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 18/6, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược và dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội thảo luận ở tổ về 2 dự án Luật này.

Chính trị

Hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhà nước

Trần Thanh Mẫn

Xem thêm