Lan tỏa sâu rộng phong trào hiến đất làm đường

12-04-2024, 13:19

Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, người dân huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam đã đóng góp hàng vạn ngày công lao động, tự nguyện hiến hơn 335.000 m2 đất, tự tháo dỡ hơn 7.600 vật kiến trúc để nâng cấp, mở rộng đường giao thông kết nối liên vùng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng theo hướng hiện đại.

S Việt Nam

Quảng Nam

Xã hội

Xem thêm