Mạng lưới doanh nhân nữ Việt Nam hoạt động hiệu quả nhất ASEAN

24-01-2024, 07:03

Tại Việt Nam, phụ nữ làm chủ chiếm 20% trong tổng số doanh nghiệp mô nhỏ và vừa. Lực lượng này có vai trò quan trọng trong tạo việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Xem thêm