Nhận diện, đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc việc thực hiện nghĩa vụ quân sự

25-02-2024, 18:31

Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nhập ngũ lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vừa là niềm vinh dự, tự hào, vừa là quyền và nghĩa vụ thiêng liêng, cao cả của mỗi công dân. Điều này đã được quy định trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013. Tuy nhiên, hằng năm, cứ đến “mùa tuyển quân” các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, phản động lại tung hô những luận điệu xuyên tạc, kích động chống phá công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, hòng gây hoang mang, lo lắng và có những tư tưởng sai lệch về thực hiện nghĩa vụ quân sự của thanh niên.

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Xem thêm