Xây dựng mô hình Công viên địa chất Lạng Sơn khác biệt

10-07-2024, 17:46

Lạng Sơn cần bảo vệ, phát huy giá trị hiện có của Công viên địa chất gắn với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội để đảm bảo tính bền vững. Đặc biệt là, khai thác đặc trưng riêng có của địa phương để xây dựng mô hình Công viên địa chất khác biệt với các Công viên địa chất khác... Đây là khuyến nghị từ các chuyên gia của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn ngày 10/7.

S Việt Nam

Lạng Sơn

Xã hội

Xem thêm