Xem xét chấm dứt hoạt động Quỹ vaccine phòng Covid-19

20-12-2023, 08:40

Kho bạc Nhà nước cho biết, hiện nay, Ban Quản lý Quỹ vaccine phòng Covid 19 đang phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu phương án và chuẩn bị các nội dung công việc cần thiết để báo cáo cấp có thẩm quyền chấm dứt hoạt động và giải thể Quỹ.

Xem thêm