Mòn mỏi chờ nước sạch

18-04-2024, 13:50

Tính đến thời điểm này, Hà Nội chưa đạt tỉ lệ bao phủ nước sạch. Cụ thể, tổng số xã được đầu tư hệ thống cấp nước tập trung mới chỉ đạt 289/413 xã. Hiện vẫn còn 124 xã thuộc 12 huyện chưa đạt tỉ lệ bao phủ hệ thống cấp nước sạch. Vậy, cuộc sống của người dân khi không có nước sạch bị ảnh hưởng như thế nào?

Xem thêm