"Nuôi dưỡng" nghệ thuật truyền thống để phát triển công nghiệp văn hóa

27-11-2023, 20:56

Trong những năm qua, Thành phố Hà Nội đã có nhiều các chính sách bảo tồn và phát huy di sản phi vật thể, đặc biệt các di sản có giá trị tiêu biểu và có nguy cơ mai một. Tọa đàm “Nghệ thuật biểu diễn truyền thống và việc phát triển công nghiệp văn hóa ở Hà Nội” vừa diễn ra một lần nữa khẳng định tiềm năng của nghệ thuật truyền thống trong định hướng phát triển công nghiệp văn hóa.

Xem thêm