Thúc đẩy bình đẳng giới để giảm nghèo cho phụ nữ nông thôn

29-05-2024, 18:48

Thu hẹp khoảng cách giới và giảm nghèo là 2 điểm sáng của Việt Nam sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 22 về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục. Trong đó bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ nông thôn trong những năm qua đã góp phần trong công tác xóa đói giảm nghèo, thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội.

Xem thêm