Thế giới cần đầu tư để đạt bình đẳng giới

08-09-2023, 17:33

Thế giới cần đầu tư thêm 360 tỷ USD/năm để đạt được bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, hướng tới các mục tiêu phát triển toàn cầu quan trọng vào năm 2030. Nội dung này đã được đề cập trong báo cáo mang tên “Tiến triển về các Mục tiêu Phát triển Bền vững: Thực trạng về giới năm 2023" do Cơ quan Liên hợp quốc (LHQ) về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ cùng với Cơ quan LHQ về các vấn đề kinh tế và xã hội thực hiện.

Xem thêm