Đổi mới tư duy khi hướng nghiệp cho học sinh

08-05-2024, 21:59

Phân luồng, hướng nghiệp cho học sinh sau cấp THCS, THPT được coi là giải pháp tích cực nhằm phát triển hợp lý nguồn nhân lực. Tuy nhiên thời gian qua, tại nhiều nơi, công tác hướng nghiệp vẫn còn cứng nhắc, nặng vấn đề thành tích. Đã đến lúc cần phải đổi mới tư duy trong công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh.

Giáo dục

Đào tạo

Xem thêm