Đồng bào Công giáo Nam Định chung sức xây dựng nông thôn mới

Đồng bào Công giáo Nam Định chung sức xây dựng nông thôn mới

21-12-2023, 18:32
Phát huy tinh thần “Kính Chúa yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo”, hưởng ứng phong trào "Đẹp xóm làng, đẹp xứ, họ đạo, đẹp nhà cửa, đẹp ruộng đồng", những năm qua, đồng bào Công giáo Nam Định đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, góp phần đưa Nam Định trở thành một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới.
banner_cat banner_cat banner_cat banner_cat