HĐND Quảng Nam bãi nhiệm đối với ông Trần Văn Tân và ông Lê Ngọc Tường

HĐND Quảng Nam bãi nhiệm đối với ông Trần Văn Tân và ông Lê Ngọc Tường

29-12-2023, 17:06
Ngày 29/12, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, đã tổ chức Kỳ họp thứ 19, đây là kỳ họp chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh nhằm tiếp tục xem xét, quyết định một số nội dung phát sinh trong công tác quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và tiến hành công tác lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu theo quy định.
banner_cat banner_cat banner_cat banner_cat