Toàn cảnh VNews

Cho phép bảo vệ tốt nghiệp trực tuyến

28/02/2021, 07:45

Bộ Giáo dục & Đào tạo cho phép nghiên cứu sinh được bảo vệ tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến, trong bối cảnh của dịch bệnh COVID-19.