Toàn cảnh VNews

Cần có đơn vị quản lý thuế chuyên trách đối với doanh nghiệp lớn

23/11/2020, 18:42

Số lượng doanh nghiệp lớn chỉ chiếm 0,075% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động nhưng đóng góp đến gần 50% tổng thu NSNN. Đây là những khách hàng đặc biệt của cơ quan thuế, do đó cần có tổ chức chuyên trách để nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý thuế đối với khu vực này. Nhận định này đã được đưa ra tại Hội thảo “Quản lý thuế DN lớn tại Việt Nam-Thực trạng và giải pháp” diễn ra ngày 23/11.