Toàn cảnh VNews

Kiện toàn ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam

13/04/2021, 11:19

Sáng nay 13/4, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Quyết định số 1712 của Thủ tướng Chính phủ về kiện toàn, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam.

banner